Studia doktoranckie

 

Klinika Elektrokardiologii w ramach działalności naukowo-dydaktycznej kształci kadrę młodych doktorantów.

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, oprócz pracy badawczej związanej z tematem swojej pracy doktorskiej prowadzą również zajęcia dydaktyczne w ramach swojego pensum.

 

W chwili obecnej rozpoczęte są następujące przewody doktorskie:

Lek. Artur Klimczak– tytuł pracy doktorskiej:  „Optymalizacja opóźnienia przedsionkowo-komorowego za pomocą kardiografii impedancyjnej u pacjentów z implantowanym dwujamowym stymulatorem serca” – promotor – dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz

Lek. Zbigniew Szafraniec– tytuł pracy doktorskiej:  „Wpływ optymalizacji opóźnienia międzykomorowego u pacjentów z układem resynchronizującym na stan kliniczny, wybrane parametry echokardiograficzne i biochemiczne” – promotor – dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz

Lek. Joanna Lewek – tytuł pracy doktorskiej: „Wartość rokownicza mikrowoltowej naprzemienności załamka T ocenianej w badaniu holterowskim u chorych kwalifikowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora” – promotor – dr hab. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz

Lek. Daria Bałczewska – tytuł pracy doktorskiej: „Nieinwazyjna ocena wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych z niewydolnością serca kwalifikowanych do  zabiegu  resynchronizacji” – promotor – dr hab. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz

Lek. Ewa Pietruszka – tytuł pracy doktorskiej: „Hormony płciowe a zaburzenia rytmu serca u mężczyzn kwalifikowanych do implantacji kardiowertera defibrylatora w prewencji pierwotnej”- promotor – dr hab. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz

Mgr Izabela Poddębska – tytuł pracy doktorskiej: „Wartość kliniczna i prognostyczna załamka P u chorych z niewydolnością serca i terapią resynchronizującą” – promotor – dr hab. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz

Lek. Dorota Mrozowska  – tytuł pracy doktorskiej: „Wartość algorytmów elektrokardiograficznych w przewidywaniu lokalizacji krytycznych zwężeń w tętnicy dozawałowej” – promotor – dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz

 

 

Pracownicy kliniki, którzy obronili przewód doktorski otrzymując tytuł doktora nauk medycznych:

Krzysztof Kaczmarek – tytuł pracy doktorskiej:  „Wczesne i odległe wyniki leczenia interwencyjnego u chorych z ostrym zespołem wieńcowym spowodowanym izolowana okluzją lub krytyczną stenozą w małej tętnicy wieńcowej” –  obrona rozprawy doktorskiej 2009 r.; promotor – prof. dr hab. med. Krzysztof Chiżyński

Bożena Urbanek – tytuł pracy doktorskiej: „Wartość wybranych parametrów zmienności rytmu serca w ocenie hemodynamicznej odpowiedzi na krótkotrwałą stymulację lewokomorową u chorych z wszczepionym układem resynchronizującym” – obrona rozprawy doktorskiej 2011r.; promotor  – dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz

Monika Różycka-Kosmalska – Znacznie diagnostyczne i prognostyczne białka PAPP-A  w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST” – obrona rozprawy doktorskiej 2011r. w ramach Zakładu Kardiologii Inwazyjnej; promotor – prof. dr hab. med. Krzysztof Chiżyński

 

Seminaria doktoranckie

Klinika Elektrokardiologii od paru lat prowadzi seminaria doktoranckie  w systemie weekendowym, dziennym i popołudniowym o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Zajęcia są obligatoryjne i przeznaczone dla uczestników studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Seminaria doktoranckie prowadzone  przez pracowników Kliniki Elektrokardiologii  w  r.a. 2011/2012

Kurs  dzienny
Dn.10-14.X.2011r.-godz.8.30-13.30- „Podstawy elektroterapii serca” (30 godz.)

Kurs popołudniowy
Dn.24-28. X.2011r.  godz. 13.00-18.00- „Kurs EKG” (15 godz.) ; „ Opieka nad pacjentem po implantacji (rozrusznik/ICD/CRT)”  (15 godz.) 

Kursy weekendowe: 
sobota godz.  8.30 –  16. 30 (9 godz.)
niedziela  godz. 8.30 – 13.45 (6 godz.)

Dn. 15-16. X.2011 r.;  26-27.XI.2011r. -„Podstawy elektroterapii”(30 godz.)
Dn. 22-23 .X.2011r.;  29-30 X. 2011r. -„Zaburzenia rytmu i przewodzenia – nowe standardy postępowania” (30 godz.)
Dn.   5-6. XI.2011r. ;   12-13 XI 2011r. – „Elektroterapia dla zaawansowanych – Nowości w elektroterapii. Przypadki kliniczne” (30 godz.)
Dn.   3-4. XII.2011r.;  10-11. XII.2011r. – „Elektroterapia dla zaawansowanych – Nowości w elektroterapii. Przypadki kliniczne” (30 godz.)
Dn. 3-4. III.2012r.;  24-25. III .2012r – Kurs średniozaawansowany (30 godz.)
Dn.10-11. III.2012;  17-18. III. 2012- Kurs średniozaawansowany (30 godz.) 

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory