Historia Kliniki

Zakład Elektrokardiologii powstał w dniu 20. IX. 2007 r. Kierownikiem Zakładu został dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz. Pracownicy Zakładu rekrutowali się ze składu osobowego Kliniki Kardiologii kierowanej wówczas przez prof. Jana Gocha, a następnie pod kierownictwem prof. Jarosława Drożdża.

W dniu 25. III. 2008r. w strukturach Zakładu  Elektrokardiologii powołano cztery pracownie:

  1. Pracownia Elektrofizjologii i Wszczepiania Defibrylatorów
  2. Pracownia Implantacji Stymulatorów Serca
  3. Pracownia Holterowska
  4. Pracownia EKG

 

W dniu 15.III 2010r. za zgodą kierownika I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii prof.  Ryszarda  Jaszewskiego oraz  Rektora UM prof. Pawła Górskiego dokonano restrukturyzacji  Zakładu Elektrokardiologii polegającej na przekształceniu i powołaniu nowych pracowni. W chwili obecnej struktura Kliniki Elektrokardiologii przedstawia się następująco:

  1. Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Ablacji 
  2. Pracownia Implantacji i Kontroli Stymulatorów Serca
  3. Pracownia Implantacji i Kontroli Defibrylatorów Serca
  4. Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny (w skład Pracowni wchodzą następujące pracownie: EKG, 24-godzinnego monitorowania EKG i ciśnienia metodą  Holtera, Prób Wysiłkowych, Spiroergometrii, Telemonitoringu)
  5. Pracownia Badań Układu Autonomicznego.

 

Uchwałą Senatu UM w Łodzi z dnia 25 listopada 2010 r. przekształcono Zakład Elektrokardiologii w Klinikę Elektrokardiologii kierowaną przez dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzego Krzysztofa  Wranicza. Tym samym Klinika swoją działalność naukowo-dydaktyczną  rozszerzyła o działalność  kliniczną, pozwalającą na pełne, nowoczesne leczenie chorych – od diagnostyki do decyzji o zastosowaniu określonych metod elektroterapii. Klinika Elektrokardiologii  diagnozuje i leczy pacjentów zagrożonych nagłym zgonem sercowym oraz pacjentów z zaburzeniami rytmu i przewodzenia  kwalifikowanych zarówno do leczenia zabiegowego, jak też farmakologicznego.

W 2011 r. Klinika Elektrokardiologii, jako samodzielna komórka USK im. WAM-CSW,  uzyskała akredytację na prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych, z kardiologii  oraz prowadzenie staży specjalizacyjnych.

 

 

 

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory